PREČO PROJEKCIA S NAMI


 • ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY
 • INŽINIERSKÉ SLUŽBY
 • TECHNICKÉ PORADENSTVO
 • VIZUALIZÁCIE
 • ROZPOČET STAVBY
SPÄŤ

Projektovanie

Milí budúci klienti. Tvoriť pre Vás projekty domov je našou vášňou a všetky nami navrhnuté projekty vytvárame s dôrazom pre detail, kvalitu a pre vašu spokojnosť. Práve preto s vami budeme počas celého priebehu navrhovania úzko spolupracovať. Úroveň vypracovávania závisí od vašich požiadaviek a náročnosti výstavby: štúdia projektu, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt.

Tiež vytvárame katalógové projekty a vykonávame autorský dozor projektanta, sprostredkovanie súvisiacich služieb (stavebný dozor, statické a tepelnotechnické posudky).Projekty stavieb na bývanie, školské stavby, hotely, penzióny,zateplenie budov, obnovy a rekonštrukcie historických stavieb. 

Projektovanie stavieb robíme na celom území SR.

Požiadavky na funkčné a priestorové riešenie rodinných domov sú veľmi rozmanité a individuálne. Závisia od prostredia, v ktorom sa má dom nachádzať (mesto / vidiek, rovina / horské oblasti), od životného štýlu a veľkosti rodiny. Pri individuálnom projekte riešenie vytvára architekt aj stavebník. Na základe zoznámenia sa so stavebným pozemkom a potrebami rodiny vzniká architektonická štúdia. Môže vzniknúť aj niekoľko variantov a postupne sa dospeje k riešeniu, ktoré vyhovuje ekonomickým požiadavkám rodiny. Práve kôli týmto skutočnostiam by mal byť každý rodinný dom ušitý priamo na mieru svojim užívateľom.

 

Ako prebehne projekcia?

 • Osobný kontakt

Na prvom stretnutí vás radi privítame a spoznáme v našej kancelárie v Štúrove na Ulici Svätého Štefana 2, alebo v prípade záujmu pricestujeme až k vám. Vypočujeme si vaše sny, predstavy, vymeníme si názory a poradíme vám, ako postupovať ďalej. Výsledkom prvej fázy spolupráce, teda stretnutia, bude promptná cenová ponuka a časový plán spolupráce.

 • Kooperácia

Počas druhej fázy spolupráce a zároveň počas vašej objednávky, bude pre nás veľmi dôležité vidieť váš pozemok. Zároveň budeme potrebovať vašu súčinnosť pri kompletizácii dokladov (napr. polohopis, list vlastníctva). V tejto fáze odporučíme osloviť profesionála na vybavenie stavebného povolenia, a ak to bude potrebné, profesionála vám vieme zabezpečiť.

 • Štúdia

Dôvera je kľúčom úspešného zvládnutia tretej etapy. My sme v nej vaši partneri, odborníci z "fachu" architektúry. Nechajte nás tvoriť s ľahkosťou a my vám ponúkneme ideálny návrh pre váš pozemok a vaše predstavy. Výsledkom bude elegantne a správne navrhnutá dispozícia a hmota domu stvárnená v pôdorysoch, pohľadoch a vizualizáciách

 • Projekt

Alfou a omegou finálnej fázy spolupráce je precízny a podrobne spracovaný projekt stavby. Dôraz kladieme na technické vybavenie domu (vykurovanie, elektroinštalácia), s prihliadnutím na súčasné trendy energeticky úspornej architektúry. Nemenej dôležitý je ekonomický aspekt. Presné vstupné podklady nám umožnia dom navrhnúť správne staticky a bez zbytočného predimenzovania konštrukcií.

 

Čo obsahuje projekt pre stavebné povolenie? 

 • Projekt architektúry obsahuje sprievodnú a technickú správu, aproximatívny rozpočet, výkresy v mierke 1:50 a 1:100, základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily a projekt požiarnej ochrany (v paré číslo 1-3).
 • Projekt statiky obsahuje technickú správu, výkresy skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, väzníkový krov, výkazy materiálov a na požiadanie statický výpočet.
 • Projekt zdravo techniky obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a domového plynovodu a výkaz materiálu.
 • Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, elektrické rozvody, bleskozvod, schému rozvádzača a výkaz materiálu.
 • Projekt ústredného kúrenia obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenie a dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu. Projekt je spracovaný pre plynové kúrenie a obsahuje vetranie s rekuperáciou a projektové energetické hodnotenie na „ultranízkoenergetický rodinný dom“. Ako alternatívu dostanete elektrické vykurovanie Tepelným čerpadlom. 
 • 5 paré projektov pre stavebné povolenie

 

V čom vám ešte vieme pomôcť ?

 •  komplexné architektonické služby
 •  komplexné inžinierske služby
 •  technické poradenstvo
 •  autorský dozor
 •  vizualizácie
 •  zameranie stavieb
 • zameranie už existujúcich stavieb
 •  polohopisné a výškopisné práce
 •  vytýčenie stavieb
 •  rozpočet stavby 

Našli ste čo ste potrebovali? 

KONTAKTUJTE NÁS